Actoren 1 UK

Back to Classical Business Principles

Simplifying Communication and Administration in Real Estate

How does Actoren seamlessly integrate the administration and communication between clients, valuators, asset managers, and property managers? What is the core principle behind this advanced technology, and how does it make data exchange so easy and flexible? In this article, we explore the inspiration behind the innovative concept of Actoren and how it transforms the way information is shared in the real estate sector.

Lessons from the 17th Century: The Origin of Modern Systems

Understanding the origin of Actoren requires a look back, about 400 years ago to the 17th century in Amsterdam. At that time, merchants relied on ledgers, cash books, and other administrative documents such as invoice and inventory books. These meticulously maintained books were crucial for their business success and laid the foundation for modern business practices.

1706713312413?e=1717632000&v=beta&t=pIrBLz88H4nlXsJb0LpzRHoGQ8MqsNjOvDyX oCAa5U

The introduction of carbon paper in 1806 was the next revolutionary step forward. It made it possible to write data only once, after which it was automatically transferred. This carbon-copy system remained dominant until the 1980s.

The Computer: Evolution of Administrative Systems

Modern administrative software, like Actoren, is essentially a further development of the historical carbon-copy system, but with significant improvements. Carbon paper has been replaced by software, and the pen by the keyboard. An important advancement is that computers can now automatically add, multiply, and divide.

However, these computer systems still have a lot in common with their historical predecessors in terms of structure. A 17th-century merchant would likely recognize the structure and terminology of his ledgers in today’s back-office systems, such as those provided by Actoren. Even the most advanced modern administrative software, including Actoren, is still deeply rooted in these 17th-century principles in terms of file structure and terminology.

The Internet: From Back Office to Global Connectivity

The rise of the internet was a key moment in the evolution of administrative systems like Actoren. Previously isolated back-office systems were connected to the outside world, bringing about a fundamental transformation in data sharing and communication. Organizations could now offer access to their systems to external users via the internet and exchange digital data using email and Excel. This development created business opportunities, allowing back-office systems to evolve from isolated entities to integrated platforms like Actoren.

1706713353556?e=1717632000&v=beta&t=E HEdAhuGEfVd8ejqR4D6qilet tR2ka0TqDQOAF6Dg

Unmanageable, labor-intensive, vulnerable, and expensive: a dead-end

However, the development of back-office integration, like that in Actoren, was ad hoc and too technology-focused. Resources like Excel and email, not originally designed for these purposes, were used. This resulted in inefficient, vulnerable, and unsafe processes that required a lot of effort. Moreover, there was a high risk of errors. Automatic solutions that were better proved to be complicated and expensive, and were only applied to a limited extent. With the increasing diversity of systems, these automatic solutions also become increasingly complex and opaque. This is a dead-end.

An Obvious Solution with Actoren

Actoren offers an effective and, in fact, obvious solution to these problems by returning to the basics of administrative systems. Actoren recognizes that all administrative systems essentially share the same basic structure and terminology. By utilizing these common features, Actoren functions as a universal switch, compatible with all types of administrative software. This approach not only facilitates communication within the real estate chain but also makes specialized product development available at affordable costs.

Our product, WeValue, illustrates how a niche product like Actoren can bridge the gap between large and small organizations, with ease of use for both groups and without the need for complex configurations or extensive training. This product facilitates efficient management of valuators in the corporate market and enables large valuation firms to easily pass assignments to smaller parties.

https://www.linkedin.com/embeds/publishingEmbed.html?articleId=6928046638557915880&li_theme=light

And specifically for valuators

https://www.linkedin.com/embeds/publishingEmbed.html?articleId=7491844267858577500&li_theme=light

These videos illustrate how a large client can assign valuatorswith a few mouse clicks and provide insight into their real estate portfolio. Then, the videos show how these valuators use the platform like Actoren to streamline their own administration and carry out valuations efficiently.

Old Wisdom in New Technology: Actoren and the 17th-century Merchant

Actoren also reflects here the working method of 17th-century merchants.

The process is exactly the same as that of our 17th-century merchant, who handed his property register to anvaluator with the request to record the most recent valuation and return the register when he was finished.

Actoren does exactly the same.

Hoe integreert Actoren naadloos de administratie en communicatie tussen opdrachtgevers, taxateurs, assetmanagers en vastgoedbeheerders? Wat is het kernprincipe achter deze vooruitstrevende technologie, en hoe maakt het de uitwisseling van gegevens zo eenvoudig en flexibel?

In dit artikel onderzoeken we de inspiratie achter het vernieuwende concept van Actoren en hoe het de manier waarop informatie wordt gedeeld in de vastgoedsector, transformeert.

Lessen uit de 17e Eeuw: De Oorsprong van Moderne Systemen

Inzicht in de oorsprong van Actoren vereist een blik in het verleden, zo’n 400 jaar terug naar de 17e eeuw in Amsterdam. Toen vertrouwden kooplieden op grootboeken, kasboeken en andere administratieve documenten zoals factuur- en inventarisboeken. Deze zorgvuldig bijgehouden boeken waren cruciaal voor hun zakelijk succes, en legden de basis voor hun zakelijk succes.

image 2

De introductie van carbonpapier in 1806 was een volgende revolutionaire stap voorwaarts. Dit maakte het mogelijk om gegevens slechts één keer te schrijven, waarna ze automatisch werden overgedragen. Dit doorschrijfsysteem bleef dominant tot in de jaren 80 van de vorige eeuw.

De Computer: Evolutie van Administratieve Systemen**

De moderne administratieve software is in essentie een doorontwikkeling van het historische doorschrijfsysteem, maar dan met significante verbeteringen. Carbonpapier is vervangen door software, en de pen door het toetsenbord. Een belangrijke  vooruitgang is dat computers nu automatisch kunnen optellen, vermenigvuldigen en delen.

Toch vertonen deze computersystemen qua structuur veel overeenkomsten met hun historische voorgangers. Een 17e-eeuwse koopman zou waarschijnlijk de structuur en terminologie van zijn grootboeken herkennen in het huidige backoffice-systeem. Zelfs de meest geavanceerde hedendaagse administratieve software is qua bestandsstructuur en terminologie nog steeds diep geworteld in deze 17e-eeuwse principes.

Het Internet: Van Backoffice tot Wereldwijde Connectiviteit

De opkomst van het internet was een sleutelmoment in de evolutie van administratieve systemen. Eerder geïsoleerde backoffice-systemen werden verbonden met de buitenwereld, wat een fundamentele transformatie in gegevensdeling en communicatie teweegbracht. Organisaties konden nu via het internet toegang bieden tot hun systemen voor externe gebruikers en digitale gegevens uitwisselen met behulp van e-mail en Excel. Deze ontwikkeling creëerde zakelijke kansen, waardoor backoffice-systemen evolueerden van geïsoleerde entiteiten naar geïntegreerde platforms.

image 1

Onbeheersbaar, arbeidsintensief, kwetsbaar en kostbaar: een doodlopende weg

De ontwikkeling van backoffice-integratie was echter ad-hoc en te technologiegericht. Er werd gebruikgemaakt van beschikbare middelen, zoals Excel en e-mail, die oorspronkelijk niet ontworpen waren voor deze doeleinden. Dit resulteerde in ondoelmatige, kwetsbare en onveilige processen, die veel inspanning vergden. Bovendien was er een hoog risico op fouten. Automatische oplossingen die beter waren, bleken ingewikkeld en duur, en werden maar beperkt toegepast. Met de toenemende diversiteit van systemen worden deze automatische oplossingen ook steeds complexer en ondoorzichter. Dit is een doodlopende weg.

Voor de hand liggende oplossing met Actoren

Actoren biedt een doeltreffende en eigenlijk voor de hand liggende oplossing voor deze problemen door terug te keren naar de basis van administratieve systemen. Actoren herkent dat alle administratieve systemen in essentie dezelfde basisstructuur en -terminologie delen. Door deze gemeenschappelijke kenmerken te benutten, functioneert Actoren als een universele schakel, compatibel met alle soorten administratieve software. Deze benadering vergemakkelijkt niet alleen de communicatie binnen de vastgoedketen, maar stelt ook gespecialiseerde productontwikkeling beschikbaar tegen betaalbare kosten.

Ons product WeValue illustreert hoe een nicheproduct de kloof tussen grote en kleine organisaties kunnen overbruggen, met gebruiksgemak voor beide groepen en zonder de noodzaak voor complexe configuraties of uitgebreide trainingen. Dit product faciliteert efficiënte aansturing van taxateurs in de grootzakelijke markt en maakt het voor grote taxatiebedrijven mogelijk om opdrachten eenvoudig door te spelen naar kleinere partijen.

Voor een uitgebreide uitleg, bekijk de twee onderstaande video’s

En specifiek voor taxateurs:

Deze video’s illustreren hoe een grote opdrachtgever met enkele muisklikken taxateurs uit zijn eigen netwerk opdrachten kan verstrekken en inzicht kan geven in zijn vastgoedportfolio. Vervolgens tonen de video’s hoe deze taxateurs het platform gebruiken om hun eigen administratie te stroomlijnen en taxaties efficiënt door te voeren.

image

Actoren weerspiegelt ook hier de werkwijze van 17e-eeuwse kooplieden. De werkwijze is precies hetzelfde als die van onze 17e-eeuwse koopman, die zijn vastgoedregister aan een taxateur overhandigde met het verzoek de meest recente taxatiewaarden op te nemen en het register terug te geven als hij klaar was.

Actoren doet precies hetzelfde

Scroll to Top